» » بیهودگی
{poster_avatar}

بیهودگی

گیج وگنگ وملول ومایوسم
ولی نه نومید ودل خسته ...
مصمّم،مطمئن،

ملول ودلشکسته
بی خواب وبی وقفه پَرسه می زنم

پیوسته،باجانی لبالب ازوسوسه ،
باتنی رنجور وبالهای بسته
چه دریغ هامی خورم ازحاصلی که ندارم!
درحدِّفاصل مرزهای تردیدو ناشناختگی ......
افسوس که می دانم بی جهت پرسه می زنم دربیکران تنهایی،
پرسه درحوالی منزلی که ندارم!
اینجاچه بسیارشلوغ است وناکامی؟
شلوغی می زند موجی ومی بلعدوجودم را
ومن چون بوف کوری درخرابی های جان خویش
مات ومبهم ومبهوت می مانم ومی خوانم:
اینجا به طول بیهودگی،
به ارتفاع بی سرانجامی،
به وسعت پوچی گری رمزآلوداست....
تجلّی می کند سردرگمی درجان پاسخگو
که پرسشگرمیان موج های سرکش ابهام درماندست.!
چه موجی می زندابهام درپندارها؟
تردیددرگفتارها،
ای وای ازاین کردارها.!....
همه ازهم سوالاتی که برحیرت می افزایندمی پرسند.
کسی یک پاسخ روشن،
یکی ساده،یکی کوته نمی گیرد....
کسی قانع نمی گردد.
کسی داناکسی آگه نمی یابی،
که ازاندوه حیرانی
که ازرنج پریشانی
رهایت سازد ای چون من فرومانده....
کسی اینجا نمی داندکه برگنجینه ی افکارانسانهای دیگردسترس دارد.
کسی هرگزنمی داند،به آسانی توان فهمید هرکس را،
که اندردل چه می پندارداکنون او؟.....
چه اندیشیده اودیشب،
که امروز اینچنین سرخوش،
که اینک شادمان بی هیچ ترس آوازمی خواند؟
توان فهمیدهرکس رابه آسانی،
زطرزپوشش کفش وکلاه وپیچشِ شالی که برگردن می آویزد،
زطرح ریش وگیسویش،
زطرح خنده وخوی اش،
زرفتاروزگفتارش.....
توان فهمیدآری فکروپندارش ،
که اندرسر،که اندر دل،
چه داردچیست منظورش؟
ولی آوخ ...
هزارافسوس وصدحسرت،
فرانگرفته اینجا هیچ کس فصلی زدرس خودشناسی را.....
چنین درخویش درمانده،
چنان جاندارجامانده،
کجا خواهدتوانستن ؟
فروماندست اودرخود......
ساقی

توسط: rezafery | در تاریخ: (2-06-1396, 01:45)
تاکنون نظری ارسال نشده است ! شما اولین نفر باشید !

می خوام یک نظر جدید ثبت کنم

dev-iconبرترین ها
vote-iconآخرین کاربران
vote-iconآمار سایت
+0  
مطالب: 859
+0  
نظرات: 2853
+0  
کاربران: 233

مدیران کل: 1
مدیران سایت: 1
اعضای ویژه: 4
انتظار تایید: 1
کاربران: 225

آمار کاربران:
امروز: 0
دیروز: 0
این هفته: 0
این ماه: 0

مجموع آنلاین ها : 4
0   1   3
crawl Bot
vote-iconشماره پیامک سایت

شماره پیامک سایت
2220 6000 20 5000
تبلیغات